Taksjekk i borettslag og sameier

Å ha en vedlikeholdsplan og gode rutiner for jevnlig ettersyn av bygningsmassen i borettslaget eller sameiet er et godt utgangspunkt for taksjekk.

I planen bør regelmessig sjekk av tak, rensing av takrenner og nedløp inngå. Skjer det skader på taket (og det gjør det), blir det raskt vann- og fuktskader i bygget.

En taksjekk inngår også i en HMS-internkontroll som skal dokumentere at personsikkerheten i borettslaget eller sameiet er ivaretatt.

Skader som skyldes manglende vedlikehold av taket og utette forbindelser mellom tak og nedløp ikke dekkes av forsikringen.

Det er også viktig å være klar over at styret i borettslaget eller sameiet kan stilles ansvarlig dersom noe faller fra taket og medfører skade på materiell eller mennesker. Spesielt om vinteren kan potensielle skadesituasjoner oppstå, som eksempelvis istapper som faller ned.

Faren for skader og ulykker reduseres vesentlig om tak, snøfangere og takrenner er i god stand. Det er dette som avdekkes under en taksjekk.

Hvorfor trenger taket vedlikehold og tilsyn?

Selv om det for mange virker som taket bare ligger der, så er det i virkeligheten utsatt for alt av vind og vær, snø og frost.

Forurensning, kvist, løv og annet som samler seg på tak og i takrenner og ikke minst mose som gror på taket fører til at taket blir slitt og skadet.  

Fra et skadet og utett tak siver vann og fukt inn i bygget og forårsaker andre skader som soppdannelse og råte.

Taksjekk krever kompetanse

Vaktmestere og andre som jobber med vedlikehold og drift i borettslaget eller sameiet bør inspisere og sjekke taket jevnlig, og feil eller skader som avdekkes ved en taksjekk bør utbedres så raskt som mulig.

Skader som oppstår på tak sprer seg raskt nedover i bygget, og når det først har blitt en skade blir den gjerne mer omfattende i løpet av kort tid. Utbedres skaden raskt er det både billigere og man unngår følgeskader i resten av bygget.

Ved en taksjekk er det avgjørende at de som utfører taksjekken vet hva de skal se etter. Det gjelder å inspisere taket nøye, da skjulte sprekker kan gi store skader og føre til store utgifter.

Det må sjekkes at beslag sitter, at det ikke er glipper, at det ikke er hull eller andre skader. Det bør være fast rutine og en del av taksjekken er å kontrollere at materialene ikke er utdaterte eller for gamle.

Et tak som er riktig tekket har en levetid på mellom 20 og 40 år.

Hvor ofte bør taksjekk gjennomføres?

Vi anbefaler at en inspeksjon av taket gjennomføres minst to ganger i året. Samtidig bør man rense takrenner, etterse snøfangere og fjerne mose fra taket!

Det er også viktig å sjekke at det er riktig fall på takrennene, at de ikke har vridd eller flyttet på seg. Er takrennene fulle av skitt, er tette eller har for lite fall vil vann bli stående og kunne føre til skader. Spesielt om vinteren når vannet fryser vil det kunne dannes sprekker og skader på takrenner, ned- og avløpsrør.

Husk å fjerne mose fra taket

Under taksjekken er det viktig å se etter dannelse av mose og eventuelt fjerne denne. 

Mose tetter sluk og renner og trekker til seg og holder på fuktighet. Dette gjør at tak og takstein aldri tørker helt, og konstant fuktighet vil redusere takets levetid betraktelig.

Den beste perioden å fjerne mose fra tak er om våren, da mosen enda ikke har fått skikkelig feste. Fjerning av mose på tak krever ikke så mye og bør kunne utføres enkelt og greit.

Monter løvfangere på takrennene

Avdekker taksjekken at det legger seg mye løv og kvister i takrennene kan det å montere en løvfanger være en god løsning. Dette er en enkel og billig løsning for å unngå tette takrenner og rør. Å montere løvrist og løvfangere er spesielt nyttig på bygninger med mange eller store trær tett på.

Reduser faren for dannelse av istapper

Er taket tett og godt isolert, og vannet renner lett gjennom takrenner og nedløp, reduseres også dannelsen av istapper.

Dersom vannet ikke renner ned fra taket og ut av takrennene vil det fryse, og det vil danne seg istapper som kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Dersom en  istapp faller ned og skader noen eller noe, kan borettslaget eller sameiet bli erstatningsansvarlig overfor skadelidde.

La Driftshjelp ta taksjekken

Driftshjelp hjelper borettslag og sameier i Oslo og omegn med profesjonelle vaktmestertjenester og drift. Bruker dere Driftshjelp og våre vaktmestere holder vi alt av utstyr og dere slipper investeringene.

Vi har lang erfaring og bred kompetanse på taksjekk og utbedring av feil og skader på tak.

Når vi gjennomfører taksjekken, får dere ikke bare en rapport. Vi fjerner all mose, renser takrenner og avløp, og er det små feil eller skader fikser vi disse også.

Er det større skader som må utbedres, sørger vi for midlertidige løsninger for å unngå lekkasjer og vannskader, slik at skaden ikke vokser i omfang i påvente av taktekker og mer permanente løsninger.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag.

Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeid høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor det å lage vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr