Brannvern

En grunnleggende faktor for godt brannvern er å vite hvilken risiko bygget og eiendommen har. Brannvern i et trebygg har eksempelvis helt andre utfordringer enn brannvern i et murbygg.

Vi leverer alt innenfor brannvern og risikovurdering og samarbeider med fagkyndige eksperter som bistår med krevende servicekontroller.

Forebyggende brannvern

Visste du at styret i borettslaget eller sameiet har hovedansvar for brannvern på eiendommen?

For å kunne forebygge brann må styret i boligselskapet kartlegge faren for eventuelle ulykker og uønskede hendelser som kan oppstå. En slik risikovurdering inneholder mange ulike vurderinger.

Risikovurdering

To helt åpenbare vurderinger kan blant annet være:

 • En vurdering av faren for nedfall av snø fra taket og en vurdering av om rømningsveiene vil fungere som de skal ved en brann.
 • Vurdering av dagens tekniske standard på bygget og tiltak for at beboere - alle med forskjellige behov er sikret best mulig tilrettelegging for å kunne ta rømningsveiene i bruk.

Sikringstiltak

Ut fra risikovurderingen skal styret sørge for nødvendige sikringstiltak og rutiner i borettslaget eller sameiet for å forebygge skader og uønskede hendelser.

Styret skal også benytte risikovurderingen for å finne tiltak som kan redusere risikoen for at brann oppstår og tiltak som kan redusere risikoen når brann faktisk oppstår.

Denne risikovurderingen bør oppdateres med tiltak løpende og helst hvert år, men skal minst oppdateres hvert 4 år.

Driftshjelp brannsikrer bygg

Med mange års erfaring og engasjerte medarbeidere vet vi i Driftshjelp hvordan vi brannsikrer bygg.

Vi kan bistå styret med utarbeidelse av risikovurdering hvor vi kartlegger og dokumenterer risikoforhold i ditt borettslag eller sameie.

Hva hindrer godt brannvern for borettslag?

Det er flere faktorer som kan hindre god brannsikring på eiendommen:

 • Plassering av søppel, skrot og gjenstander i fellesområder
 • Plassering av containere hvor brannbiler og ambulanser bør komme til
 • Branndører i åpen stilling.
 • Tekniske rom med ulåste dører
 • Blokkeringer ved rømningsveier
 • Oppbevaring av møbler på brannbalkong
 • Rømningsdører som står låst
 • Eldre brannslanger
 • Trege eller defekte dørpumper
 • Dårlig plassering og for lav effekt i brannslukkingsapparat

Hva sjekkes på brannkontroll utført av Driftshjelp?

En brannkontroll utført av Driftshjelp er ikke bare en kontroll. Vi utfører også brannsikring.

Kontroll og brannsikring

Vi utfører ikke bare en enkelt sjekk. Vi utbedrer og brannsikrer også det vi raskt kan utbedre. Ved større og kostbare feil eller mangler som ikke kan utbedres på stedet lager vi en liste med prisoverslag på utbedringene.

Brannkontroll

Under brannkontrollen sjekkes og vurderes alt av røykdetektorer og slokkeutstyr som brannslukkingsapparater i fellesarealer. Vi utfører inspeksjon og ettersyn av fellesinstallasjoner som sprinkelanlegg, brannalarmsystemer, felles slukkeutstyr og røykventilasjon.

Brannsikring

Under brannsikringen skifter vi gamle og defekte brannslukkere, sikrer at røykvarslere fungerer som de skal og at monteringen og plassering er optimal, sikrer at rømningsveier er farbare og at de har god, synlig markering. Vi kontrollerer at fellesområder har oppdatert og brukervennlig informasjon og branninstrukser på veggene og andre steder der det er nødvendig med optimal brannsikring.

Godt brannvern sørger for bedre trygghet og trivsel blant beboere.

Nedenfor kan du lese mer inngående om hva vi sjekker og utfører under brannkontroll.

Brannkontroll fra Driftshjelp

Sjekk av rømningsveier

Dersom det skulle oppstå en brann må man kunne evakuere raskt. Da er det viktig at eiendommen har frie rømningsveier.

 • Vi sørger for å fjerne ulike blokkeringer som: oppbevaring av møbler på brannbalkong, søppel og skrot.
 • Vi sjekker at dørpumper fungerer som de skal
 • Sjekker at brannstiger og brannvinduer ikke er blokkerte
 • Passer på at rømningsdører ikke står låste
 • Sørger for god skilting og markering av rømningsveier og at lysskilt fungerer

Sjekk av brannslanger

Vi utfører sjekk av brannslanger på eiendommen og gjør en vurdering av ulike faktorer ut fra hvilket risikoobjekt de skal beskytte.

 • Test av funksjon
 • Test av lengde og kvalitet
 • Sjekk av trykk og spredning på vannstrålen
 • At slangene er plassert på angitt plass
 • Vi sjekker at slangene er uhindrede, synlige og at bruksanvisning enkelt kan leses
 • Utskift av eldre morkne brannslanger
 • Kontrollerer at vannet er slått på og at stoppekranen ikke er stengt

Sjekk av brannslukkingsapparater

Andelseier skal jevnlig teste eget slukkerutstyr og melde fra ved eventuelle feil. Vi tar hånd om periodisk kontroll for alle felles slukkingsapparater.

Vi utfører:

 • Datosjekk – utskifting av eldre brannslukkingsapparater
 • Sjekk av nivå på innhold – eksempelvis skum-nivå i brannslukker
 • Sjekk av plassering – at apparatet er tilgjengelig og godt synlig
 • Sjekk av bruksanvisning - enkel og leselig bruksanvisning
 • Kontroll av at det ikke er skader eller at apparatet hindres den for praktisk bruk
 • Sjekk av låsmekanisme på apparatet tilfelle sabotasje
 • Vending av apparat (pulver)
 • Periodisk service og kontroll av sprinkler og sprinkleranlegg

Sjekk av røykvarsler og røykdetektorer

Tidlig varsling kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Ved brann er det derfor viktig at alle beboere varsles så tidlig som mulig.

Et tiltak som er med på å sørge for tidlig varsling er at styret sørger for at alle beboere har røykvarslere som fungerer.

Driftshjelp sørger for at alle brannvarslingsanlegg i fellesområder som trapper og kjellerrom fungerer som de skal.

Vi:

 • Sjekker at det er montert opp fungerende røykdetektorer og røykvarslere i hver etasje i alle fellesrom
 • Sjekker lydnivå - slik at beboere hører varslerne
 • Kontakter leverandør av anlegg for service - sameie eller borettslaget har ofte egen serviceavtale
 • Sørger for rutine for sjekk - avhenger av type anlegg og leverandør. Noen anlegg er koblet direkte til brannvesenet
 • Sørger for at brannvarslere faktisk vil varsle alle beboere i en enkelt leilighet med spesielle behov ved brann

Sjekk av branninstruks

Forståelige, klare instrukser er veldig viktig for at beboere skal forstå hva de skal gjøre og hvor de skal gå i tilfelle brann. Tiden er knapp og med en god instruks kan man reagere raskt.

Vi sjekker:

 • At instruksene er enkle å forstå og lese
 • At de er plassert strategisk der de er synlige i fellesområdene
 • At instruksen inneholder nødvendig informasjon med telefonnummer til brannvesen
 • At den har godt beskrevet oppmøteplass for beboer
 • At instruks gir god orientering for rømningsveier

Annet vi sjekker

I tillegg til de ovennevnte kontrollene sjekker vi også:

 • Brannskiller for kabelgjennomføringer
 • Rør og ventilasjon
 • God tilgjengelighet for brannvesenet
 • Enkel kontroll og runde i P-hus og garasjeanlegg for å sikre rømningsveier og godt brannvern

Brannsikring er en kontinuerlig prosess og må vi følges opp hele tiden. Alt vi utfører av arbeid dokumenteres og analyseres.

Godt brannvern kan føre til lavere forsikring

Det er ikke alle boligeiendommer som har en fullstendig oversikt. Derfor risikerer mange sameier og borettslag å betale større forsikringspremie enn det som i utgangspunktet er nødvendig.

Lavere risiko – lavere premie

Godt utført og dokumentert brannvern kan gi lavere forsikring. Styret i sameiet eller borettslaget kan dokumentere ovenfor forsikringsselskapet at de har jobbet med tiltak som gir lavere risiko for at brann skal oppstå, og lavere risiko for store skader dersom brann likevel skulle oppstå.

Når risikoen for skader er lavere betyr det at risikoen for at forsikringsselskapene må betale ut erstatning også er lavere. Da kan forsikringsselskapene gi lavere premie.

Få full oversikt med fagkyndige

Det kan være en stor fordel for styret å la en fagkyndig lage en fullstendig oversikt med all dokumentasjon av brannvernskontroller utført på boligeiendommen. Dette for at forsikringsselskapet skal kunne gjøre en god vurdering og et anslag av risikoen for skader.

Driftshjelp gir styret all nødvendig dokumentasjon

Driftshjelp dokumenterer brannvernskontroller og lager i tillegg en dokumentasjon på nivå og mengde av verdier som bør forsikres. Dette innebærer blant annet å dokumentere hvor stor eiendommen faktisk er.

Driftshjelp kan håndtere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og kan se over all dokumentasjon i forbindelse med tidligere og nyere brannvernkontroller. Ved behov innhenter vi manglende eller ny dokumentasjon.

Dermed har vi et optimalt utgangspunkt slik at som vi kan benytte til forhandling med forsikringsselskaper slik at forsikringspremien kan beregnes riktig.

Serviceavtaler for brannsikring

Ved større serviceoppdrag og mer krevende, inngående kontroller kontakter vi ved nødvendighet en aktuell tredjepart.

Alt som utføres av denne type kontroller, reparasjoner og branntjenester dokumenteres skriftlig. Deretter gir vi styret råd på hvordan de bør gå frem videre med å bedre brannsikringen i alle rom og områder på eiendommen.

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeid, men er på langt nær alt!

her kan du lese mer om HMS og våre internkontrollrutiner.

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr

Helhetlige løsninger for boligforvaltning. Vi tilbyr forretningsførsel, renhold, vaktmester og utleie av styreleder.