Avfallshåndtering i borettslag og sameier

Et ryddig og stelt uteområde bidrar til et godt førsteinntrykk. Våre vaktmestere plukker og kjører bort søppel, skrot, hensatte møbler og annet avfall slik at eiendommen alltid ser presentabel og flott ut.

Ivareta gode rutiner for avfallshåndtering med Driftshjelp. Vi tilpasser en plan, setter opp søppelhåndteringsrutiner, sørger for riktig kasting av avfall, kjører bort søppelet, deklarerer avfall og informerer beboere om riktig håndtering av avfall. 

Hvem har ansvar for avfallshåndtering i borettslag og sameier?

Det er styret i sameiet eller borettslaget som har ansvaret for avfallshåndteringen.

Styret må sørge for vedlikehold av fellesområdene og at fellesområdene er stelt og trygge til enhver tid. Styret er også ansvarlige for at lover og regler om søppel og avfall blir fulgt.

Det er ikke bare førsteinntrykket som er viktig, men også at veier og fellesområder er farbare. Opphoping av søppel og skrot kan gjøre fellesområdene utrygge og brannfarlige hvis gjenstander plasseres til hinder for gjennomgang og fremkommelighet.

Forbud mot forsøpling og forurensning

Det er fastsatt egne lover og forskrifter om avfall og avfallshåndtering. Lovene og forskriftene stadfester forbud mot forsøpling og har bestemmelser om vern mot forurensinger. Disse lovene gjelder også for sameier og borettslag.

Sameier og borettslag er forpliktet til å håndtere avfall på en forsvarlig måte. Dette innebærer at avfall og spesialavfall tas hånd om på en ordentlig og sikker måte slik at helse miljø og sikkerhet ivaretas. Lover og forskrifter må følges. Det skal ikke tømmes, oppbevares eller transporteres avfall på boligeiendommen slik at det kan være skjemmende, til skade eller påvirke miljøet negativt.

Ved renovering, rivning og andre prosjekter som innebærer mye avfall, bør/skal alt avfall sorteres og leveres til godkjent mottak. Det er spesielle krav og regler for avfallshåndtering som PCB, CAA-impregnert trevirke, asbest og annet spesialavfall.

Les mer om lov om vern mot forurensing og avfall her.

Hva er konsekvensene hvis avfallshåndtering ikke utføres riktig?

Det er lett å ta snarveier eller velge lettvinte løsninger.

Gjør heller det som er riktig, ikke det som er lett.

Det er ikke lov å forurense. Les mer om avfallsforskriften kapittel 11 her.

Det er viktig å vite at konsekvensene kan være store dersom styret, vaktmester eller beboere ikke behandler avfall på en gjennomtenkt måte. Rett håndtering av ulikt avfall krever ressurser, informasjonsdeling og kompetanse om avfallshåndtering.

Konsekvensene kan være skade på mennesker og dyr, skader på eiendommen, brann, miljøforurensing og store kostnader. Overholdes ikke regler og forskrifter om rett håndtering av avfall kan sameiet, borettslaget og styret få bøter og gebyrer. Konsekvenser ved alvorlige tilfeller kan være store økonomiske tap og straffeforfølgelse.

Du kan lese mer om avfallsforskriften her.

Hvordan ivareta gode rutiner for avfallshåndtering?

Sameier og borettslag bør ha et sorteringssystem for avfall på eiendommen. For at systemet skal fungere er det viktig med gode rutiner for håndtering av søppel, skrot og avfall.

Det er vel så viktig at rutinene blir fulgt. De som skal følge rutinene må kjenne til rutinene og vite hvordan de skal handle for å følge dem.

Mye av dette arbeidet handler om at styret gir informasjon til beboere, eiere, håndverkere og andre som jobber med avfallshåndtering.

Vær god på å informere beboere og eiere

Det er viktig med gode markeringer og informasjon om hvordan beboerne skal kildesortere og vite hvor forskjellig avfall skal kastes.

Eksempelvis at matavfall skal i den grønne posen, at plast kastes i blå pose og papp og kartong sorteres for seg. Større gjenstander skal leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

På nettet kan du enkelt lese mer om avfallshåndtering og laste ned, samt bestille avfallsplakater og henge opp i fellesareal, på oppslagstavler og i avfallsrom for å kunne bedre synliggjøre og informere beboere om hva som skal kastes hvor.

Viktige kontrollspørsmål styret kan stille for håndtering av avfall:

 • Har vi gode rutiner for en sikker håndtering av vanlig- og spesialavfall?
 • Har vi gode rutiner for papirinnsamling og kildesortering?
 • Har vi informert beboerne godt om riktig avfallshåndtering?
 • Har vi kontrollert at rutinene følges?

Det vil alltid finnes avvik. Avvik er på mange måter bra fordi avvikene kan brukes til å forbedre rutiner, informasjon og kontroller.

Innfør kildesortering – godt for miljøet

Hvorfor er kildesortering og gjenvinning viktig?

 • Viktig for miljøet fordi det sørger for mindre forurensing
 • Reduserer kostnader og renovasjonsgebyr
 • Skaper system for håndtering av avfall blant beboere
 • Forenkler avfallshåndtering – Enklere å håndtere for alle parter – beboer, vaktmester og rennovasjonsarbeidere

Sørg for å ha rutiner for håndtering av:

 • Papir og papp
 • Plast
 • Glass og metall
 • Blandet avfall – avfall som det ikke er mulig å sortere
 • Hageavfall
 • Spesialavfall

Container til Dugnad

I forbindelse med dugnader eller felles opprydding kan det være lurt å leie en passende container for avfallshåndering, oppbevaring og transport av større mengder avfall. Det finnes ulike type containere for forskjellig type avfall, så vær bevisst på hvilken type som velges og at den er optimalisert for oppbevaring og transport av det avfallet dere skal bli kvitt.

Vit hva som er farlig avfall!

For riktig håndtering av alt avfall er det viktig å sette seg inn i og lære om hva som er farlig avfall og hva som kan skje dersom det blandes med annet avfall.

En del av avfallet vi kaster kan ha egenskaper som gir kjemiske reaksjoner og skade hvis det kommer i kontakt med eller blandes med annet avfall, helles ut i sluk eller plasseres i naturen. Disse kjemiske reaksjonene kan gjøre alvorlig skade på både mennesker, dyr, natur og boligeiendommen. Ta avfallshåndtering på alvor.

Farlig avfall kan inneholde:

 • Syrer
 • Lut
 • Andre løsemidler
 • Miljøgifter
 • Asbest
 • Olje
 • Bensin
 • Diesel
 • Gass
 • Eksplosiver

Produkter som kan inneholde disse stoffene:

 • Småelektriske apparater
 • Plantevernmidler
 • Bilprodukter
 • Lysstoffrør
 • Gamle vinduer
 • Rengjøringsmidler
 • Maling og malingrester
 • Lakk
 • Lim
 • Sparkel
 • Spraybokser av de fleste slag
 • Batterier

Vit hvordan behandle farlig avfall

I tilfeller hvor sameiet eller borettslaget har med farlig avfall å gjøre er det viktig å vite hvordan man skal behandle og transportere avfallet.

Det er kritisk å ha riktige løsninger for en sikker og trygg avfallshåndtering, innsamling og transport.

Forskjellig farlig avfall krever ulike typer beholdere og containere for oppbevaring ved transport. Ved å gjøre dette sørges det for sikker håndtering av avfall på en forsvarlig måte. Prosessen med å sikre og innrapportere avfallet kalles avfallsdeklarering. Nedenfor kan du lese mer om hva det innebærer og hva som er viktig å tenke på ved deklarering av farlig avfall.

Håndter det farlige avfallet riktig med avfallsdeklarering

Hva er avfallsdeklarering?

Deklarering er en form for avfallshåndtering hvor det innrapporteres til myndighetene om at farlig avfall skal sendes til et avfallsmottak. Ved å gjøre dette får myndighetene viktige opplysninger om avfallet når det kommer til innhold, egenskaper, opprinnelse, type og mengde – og kan sørge for forsvarlig håndtering videre.

Viktig å huske om deklarering av farlig avfall:

 • Deklarering av farlig avfall skal skje før det kan leveres til et godkjent avfallsmottak
 • Avfallsdeklarering skal registreres elektronisk
 • Deklarasjonen skal følge transporten
 • Avfallsmottak skal sørge for at avfall er deklarert og at det videreføres i neste ledd

Hvem er pliktig å deklarere farlig avfall?

Alle som produserer farlig avfall og mottakere av farlig avfall er pliktige å deklarere avfallet.

Produserer sameiet eller borettslaget mer enn én kilo farlig avfall så skal dette leveres minst én gang i året til lovlig mottak. Dersom sameiet eller borettslaget produserer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året, så kan avfallet leveres til kommunalt mottak for farlig avfall.

Hvordan gjennomføre en avfallsdeklarering?

Når det er avklart at sameiet eller borettslaget har farlig avfall så skal dette deklareres.

Styret kan engasjere Driftshjelp og vi vil gjennomføre hele prosessen med avfallshåndteringen. Eller styret kan gjennomføre avfallsdeklareringen selv. Dette gjøres elektronisk på nettsiden avfallsdeklarering.no.

 1. Logg deg inn på Altinn.no for å delegere rolle til virksomheten som er administrator for deklareringen av det farlige avfallet.
 2. Registrer en bedriftsprofil og sluttbruker/deklarerer (den som skriver deklareringen), evt. fullmakter på nettsiden avfallsdeklarering.no.
 3. Fyll ut elektronisk deklarering på samme nettside. En egen guide for hvordan fylle ut avfallsdeklareringen får du på miljødirektoratet sin nettside. Farlig avfall skal beskrives med EAL-kode og avfallsstoffnummer
 4. Sluttbrukere kan velge avfallsmottak som kan samle inn ditt avfall. Undersøk hvilke muligheter som finnes på siden Norsk Forening for farlig avfall (NFFA), eller søk andre steder på nettet.
 5. Utfylt skjema skal følge avfallet gjennom hele transportprosessen
 6. Avfallet skal ha riktig og tydelig emballasje – med deklarasjonsnummer og avfallstype
 7. Merking skal være solid og sitte godt fast på avfallet i vær og vind

Ved usikkerhet på hvordan denne prosessen gjennomføres rett så kan man også forhøre seg med et mottak og selv gi fullmakt til å la mottaket deklarere i ditt navn, altså på vegne av deg.

Har du spørsmål vedrørende prosessen med deklarering?

Da kan du lese mer og finne gode veiledere på nettsidene avfallsdeklarering.no og miljødirektoratet.no.

Lag rutiner for god avfallshåndtering

Etter å ha drøftet hvilke utfordringer som finnes og hvordan man potensielt kan ivareta ansvaret med avfallshåndteringen, så kan styret sette opp en liste med faste prosedyrer og kontroller som utføres kontinuerlig for optimal ryddighet og sikkerhet på den gjeldende eiendommen.

Nedenfor kan du lese om hvilke rutiner Driftshjelp har for gjennomføring av søppel- og avfallshåndtering.

Avfallshåndtering med Driftshjelp

Driftshjelp har gode rutiner for hele prosessen med behandling og sortering av avfall. Nedenfor kan du lese mer inngående om hva vi holder kontroll på.

Vi setter opp en plan sammen med styret i sameiet eller borettslaget for hva slags tjenester styret ønsker, når og hvor ofte styret ønsker at vi fjerner avfall. Ofte gir vi også et prisestimat på jobben.

Søppelhåndtering

De fleste som bor i et borettslag eller sameie har på et eller annet tidspunkt opplevd at det står søppel, esker, glass- og metallemballasje hensatt i søppelrom eller ved søppeldunker ute. Dette fører til opphoping av søppel som ikke ser spesielt fint ut.

I tillegg kan søppelet både være brannfarlig og tiltrekke seg rotter og andre skadedyr som kan føre til større skader og omkostninger for borettslaget eller sameiet.

Vi sørger for god avfallshåndtering og søppelhåndtering ved å plukke opp, rydde og kjøre bort søppel jevnlig eller etter behov slik at dere alltid har et ryddig, trygt, rent og presentabelt fellesområde.

Vi passer på å informere beboere ved å henge opp instrukser og informasjon om kildesortering og gjenvinning slik at alle vet hva de skal gjøre med forskjellig type avfall. På denne måten kan alle ta et ansvar for god og effektiv søppelhåndtering så alle kan trives.

Driftshjelp tar farlig avfall på alvor.

Vi har gode rutiner for håndtering av farlig avfall og deklarerer alt som er klassifisert som farlig. Dette gjennomgår vi jevnlig både for å ha kontroll og for å forhindre skade på mennesker eller dyr, og for å sikre optimalt brannvern.

Søppelhåndtering i Oslo

Søppelhåndtering i Oslo er ikke som andre steder i landet. Spesielt i Oslo sentrum er det mange som ikke har bil. Uten bil blir det vanskelig å kjøre til avfallsstasjoner eller gjenvinningsstasjoner i Oslo, med mindre de leier en bil.

Dermed er velges ofte enkleste utvei – å plassere gjenstander på boligeiendommen i håp om at vaktmester skal rydde opp.

Dette kan føre til store kostnader for felleskapet i sameier og borettslag. Alle eiere betaler fellesutgifter og kostnadene for at vaktmester tar den turen til avfallsstasjonen blir fordelt på eierne.

Ved søppelhåndtering i Oslo tilbyr vi derfor direkte avtaler om henting og bort kjøring av søppel med den enkelte beboer, uavhengig av om beboer er leietaker eller eier av leiligheten. Vi kaller tjenesten for søppeltaxi.

Driftshjelp tilbyr fjerning av beboers avfall med tjenesten søppeltaxi

Trenger du hjelp med bortkjøring av avfall?

Ingen problem – vi fikser det med søppeltaxi.

Hvordan fungerer tjenesten?

Søppeltaxi fungerer ved at vi henter og kjører søppel med taxi, men taxien er en varebil. Vi kjører hjem til beboer, laster inn alt av avfall og skrot og leverer det på riktig avfallsstasjon i nærheten.

Vi kjører og transporterer søppel til gjenvinningsstasjoner og avfallsstasjoner i Oslo og omegn. Enten beboere skal kvitte seg med gjenstander, deklarasjonspliktig farlig avfall, byggemateriale, møbler, hvitevarer, elektronikk, oppussingsavfall, gjenstander ved rydding av dødsbo eller annet som er for stort til å bæres for hånd.

Søppeltaxi i Oslo – effektivt, tids- og kostnadsbesparende

Det å måtte leie en bil og en henger er ofte dyrt. Til sammenlikning kan beboer spare mye tid og penger på avfallshåndteringen med tjenesten søppeltaxi fra Driftshjelp.

Vi har konkurransedyktige priser og fokuserer på å tilpasse oss beboers behov. Dessuten får du profesjonell håndtering av avfallet ettersom vi kildesorterer og deklarerer farlig avfall.

Skulle det være behov for hasteoppdrag så er vi tilgjengelige for det også.

Hensatte møbler

Møbler som blir hensatt i fellesområdene ved inn- og utflytting er ofte en utfordring i Oslo og andre store byer. Det kan være alt fra sofaer, stoler, hyller og andre større møbler. Disse gjenstandene kan bli stående og hindre ferdsel for andre beboere.

Hoper det seg opp med hensatte gjenstander så kan dette utgjøre brannfare ettersom det vil hindre fri ferdsel ved evakuering, men også fordi flere av disse gjenstandene kan være direkte brannfarlige.

Dette kan vi i Driftshjelp ordne opp i.

Ved å tilby avtale om henting og bort kjøring direkte til beboer, opplever vi ofte at problemet for felleskapet i sameiet eller borettslaget blir redusert. Beboer ønsker som regel å gjøre opp og rydde etter seg, men vet ikke alltid helt hvordan det kan løses i praksis. Når tilbudet er enkelt og rimelig blir det hyppig brukt.

Uansett om bortkjøringen utføres for beboer, for sameiet eller for borettslaget har vi mannskap og biler til å få fjernet møbler og annet raskt og effektivt slik at vi kan levere avfallet på nærmeste avfallsstasjon i Oslo.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr