Karlegging av brannrisiko – Utfør risikoanalyse

Denne delen av arbeidet med brannvern er viktig ettersom det legger grunnlag for alle tiltakene som settes i gang etter analysen av alle risikoene.

Driftshjelp kan hjelpe både sameier og borettslag med kartlegging av eiendommens aktuelle risikofaktorer for brann. Vi kan også hjelpe med risikoanalyse og risikoevaluering som grunnlag for å sette i gang de konkrete tiltakene for brannvern.

Risikoanalyse er viktig

Det blir viktig å sette seg inn i både bygningens konstruksjon men også konstruksjonen av eiendommen. Se over eldre dokumentasjon og vær kritisk. Det å overse små feil kan føre til stor katastrofe. Vær nøye og ta ansvaret på alvor.

Det er flere faktorer som kan utgjøre risiko for at brann kan oppstå, men det er også flere faktorer som utgjør risiko når det faktisk brenner. Når styret gjennomfører en risikoanalyse skal de gå gjennom disse og sjekk at alle installasjoner er utført etter forskrifter og regler og at det ikke er noen feil eller mangler.

Det er viktig å tenke over hva som kan gå galt, hva som er sannsynligheten for at hendelsene kan inntreffe og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Nedenfor kan du lese mer om risikoanalyse og risikofaktorer som kan påvirke om en brann oppstår. Lenger ned kan du lese om faktorer når det faktisk brenner.

Risikofaktorer for at brann kan oppstå

På en boligeiendom er det mange faktorer som kan påvirke om en brann kan oppstå eller ikke, og i en risikoanalyse er det viktig å gå gjennom disse for å se om det finnes forbedringspotensiale, feil eller mangler som kan rettes opp i.

Her er noen eksempler på de vanligste faktorene som kan utgjøre brannrisiko:

Sikringsskap

Mange av de eldre sikringsskapene er ikke tilpasset strømforbruket vi har nå i dag. Skapets innhold kan være i dårlig stand og kretsene kan være overbelastet. Er sikringsskapet overbelastet så kan det utgjøre en stor brannfare.

Eldre modeller som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet bør byttes ut og oppdateres. I noen tilfeller kan det holde å skifte enkelte komponenter i sikringsskapet. Eksempelvis om borettslaget eller sameiet har sikringsskap med gammeldagse skrusikringer så må tilstanden sjekkes så raskt som mulig.

I risikoanalysen bør det vurderes om det bør oppgraderes til et nytt sikringsskap med automatsikringer og jordfeilautomat. Det kan også i noen tilfeller være behov for installasjon av overspenningsvern som beskytter mot høye spenninger på nettet.

Et sikringsskap i god stand vil sørge for at ledninger og stikkontakter ikke vil bli overbelastet ettersom sikringer sørger for å koble ut strømmen og dermed beskytte kursene.

Ved behov for utbytte får vi assistanse fra et autorisert installasjonsfirma som kan bytte sikringsskapet og sikrer at kravene til brannsikkerhet etterleves.

Brannfarlig materiale

Det er fort gjort å glemme, men ofte finnes det en god del brannfarlige materialer rundt oss både i boligen og på boligeiendommen.

Under arbeidet med risikoanalysen er det viktig at styret har en oversikt over hva slags brannfarlig materiale som finnes på eiendommen og plasserer dette strategisk slik at det ikke utgjør noen brannfare.

Et eksempel på brannfarlig materiale er gasser. Propan benyttes ofte til grill, gasspeis og i noen tilfeller til komfyr. Det er viktig at styret sørger for at brennbart materiale plasseres i henhold til regler og krav, men også informerer beboer om regler angående lagring av gasser de selv måtte ha i boligen.

Eksempelvis kan man kun ha opptil 4 stk. primus i leiligheten. Det lov å oppbevare maksimalt 2 stk. gassflasker på 11 kg i bolig, leilighet eller på terrassen dersom det lagres stående, stabilt og ikke utsettes for varme.

Det er regler for oppbevaring av rødsprit og sprayflasker med brannfarlig drivgass i garasje, kjeller- eller loftsbod. Mange av gassene er tyngre enn luft og ved lekkasje vil det legge seg på gulvet og utgjøre stor brannfare.

Ved gjennomføring av risikovurderingen er det viktig å huske på at lett brennbare materialer som plastkanner, tompaller og pappemballasje ikke må plasseres nære brannfarlige materialer.

Gjenstander som container og søppelkasser skal være av brannsikkert materiale og med lokk.

Pyromane

Pyromani skjer oftere enn man tror, så ikke gjør det enklere for dem som har en trang til å tenne på.

Avfallsdunker for papp bør for eksempel ikke så inntil en bygning av tre. Skrot, søppel, byggematerialer og etterlatt inventar bør heller ikke bli stående på eiendommen over tid

Dører og tilgang til portrom og bakgård bør holdes låst. Da utelukker man flere risikomomenter.

Avfallsbeholdere og kontainere plassert ved bygg

Under arbeidet med risikoanalysen er det viktig å ha en strategi for plassering av søppelkontainer, søppelkasser, pappkontainer og andre typer avfallskontainere.

Avfallskontainere bør stå minst 5 meter fra veggen, og skal aldri plasseres inntil brennbare bygg, spesielt ikke med lokket vendt mot veggen. Eksempelvis bør søppelkontainer aldri plasseres i et portrom da dette utgjør en stor brannfare. Det samme gjelder for pappkontainere som aldri skal plasseres mot bygningskropper. Slike kontainere har en veldig høy varmeeffekt og utgjør en stor trussel for en eventuell brannspredning.

60% av brannene i avfallsbeholdere er faktisk påsatt. Søppelbrann forekommer relativt ofte og da er det også lurt å ta gode forhåndsregler. Innholdet i en avfallskonteiner er ofte svært brennbart og tar det fyr i papir eller papp så tar det ikke lang tid før annet også begynner å brenne.

Det er viktig å gjøre en risikovurdering av avfallskontainere og vurdere utbytte av søppelkassene til låsbare avfallsbeholdere. I tillegg må man ha en strategi og plan på hvor det er mest sikkert å plassere avfallskontainerne.

Dette gjelder også skrotkontainere for møbler og gjenstander. Denne typen kontainer er stor og bør plasseres på et nøye gjennomtenkt sted som ikke er til hinder for parkering av brannbil og ambulanse.

Heissjakt

Det er viktig at det kontinuerlig utføres kontroll og nødvendig vedlikehold av heisene på boligeiendommen.

Det er viktig både fordi heisen ikke skal medføre fare for personsikkerhet men også for å redusere brannfaren. Ved sikkerhetskontroll av heis er det viktig at myndighetenes krav til sikkerhet oppfylles.

Les mer om sikkerhetskrav på lovdata.no

Dersom ikke kravene til sikkerhet for installasjon og vedlikehold oppfylles kan det i verste fall medføre fare for liv.

Eksempelvis kan en heis med eldre elektriske deler som eksempelvis kabler eller lamper som ikke fungerer bli direkte årsak til at en brann oppstår.

I risikoanalysen bør det vurderes om det er tilstrekkelige rutiner for vedlikehold og service av heis.

Varmtvannstanker i fellesområder

Ikke glem vedlikehold og ettersyn av varmtvannsbeholdere og tanker i fellesområdene.

Har sameiet eller borettslaget en eldre varmtvannstank som ikke er vedlikeholdt eller byttet ut i løpet av de siste 20 årene? Da kan denne medføre en stor brannfare.

Det er ikke bare eldre varmtvannstanker som kan medføre brannfare. Det er funnet feil med elektriske koblinger på flere nyere varmtvannstanker som en må være obs på. I så fall er det viktig at disse koblingene byttes ut.

Det er viktig at styret gjør en grundig jobb i risikoanalysen ved valg av varmtvannstanker, slik at man er sikret god kvalitet mange år fremover og god sikkerhet for beboere.

Elektriske anlegg i tekniske rom

Eksempelvis kan kabler (materiale med høy brannbelastning), effektbrytere, generatorer, koblingsanlegg og oljefyrte transformatorer utgjøre potensielle brannkilder og i noen tilfeller selv eksplodere.

Ikke bare er brannkildene en stor fare. Dersom en brann skulle oppstå kan eksempelvis PVC-isolerte kabler utvikle store mengder klorgass som ved tilførsel av fuktighet skaper saltsyre. Gassen er svært farlig å puste inn og er også etsende på andre gjenstander. Dette gjør evakuering og slukningsarbeid mye mer krevende.

Derfor bør man alltid følge forskriftene om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBOT) og forskrifter for elektriske anlegg (FEA-F), da det er krav til belysning, for legging av kabel og nødstrøm. Under risikoanalysen må dette nøye gjennomgås for best mulig kvalitet og sikkerhet.

Sameiet eller borettslaget skal også ha dokumentasjon som bekrefter brannsikkerheten.

Forskriftene skal alltid sees i sammenheng med internkontrollen.

Grilling på balkong

Grilles det på balkonger kan dette først og fremst utgjøre en brannrisiko, men kan også være sjenerende for naboer som får os og røyk inn i sine leiligheter.

Regler for grilling fastsettes av det enkelte sameiet eller borettslaget. Når disse reglene settes bør det tenkes på hva slags griller som kan brukes og hvor de kan plasseres. Eksempelvis er det svært sjeldent lov med kullgrill på balkonger.

Etter utført risikoanalyse bør det lages retningslinjer som kan ivareta brannsikkerhet for eiendom og beboer.

Eksempel på risikoer når det faktisk brenner

Når det brenner er det viktig at alt ligger til rette for god og sikker evakuering og effektivt brannslukkingsarbeid.

Dette oppnås ved en risikoanalyse hvor det gås gjennom risikofaktorene som er nevnt nedenfor, og sørge for at plassering av gjenstander, funksjon av dører, brannslanger og brannslukkingsapparater fungerer som det skal og at alt som utføres av tiltak følger lover og regler.

Plassering av avfall i fellesområder og blokkering av rømningsveier

Eksempel på vanlig skrot som ofte plasseres i fellesområder er ødelagte sykler, barnevogner eller møbler, brannfarlig avfall som klær, papir, maling, tennvæske og vanlige avfallsposer.

Ikke bare kan dette hindre effektiv evakuering, hvis det plasseres ved rømningsveier til hinder for gjennomgang. Det kan også være en risikofaktor for at en brann oppstår dersom disse gjenstandene plasseres i brannfarlige områder på eiendommen.

Oppbevaring på- og bruk av brannbalkong

Borettslag og sameier kan med vedtekter og husordensregler bestemme hvordan beboer skal bruke balkongen sin.

Når det kommer til gjenstander skal det ikke plasseres noe som kan være til hinder for evakuering eller som kan skape brannfare på brannbalkong.

Under risikoanalysen bør det vurderes om det er satt tilstrekkelig sikkerhetsmessige regler for grilling, røyking, klesvask og parabolantenne. Disse faktorene har mye å si for både brannfare og blokkering av rømningsvei ved brann.

Låste branndører og defekte dørpumper

Det er viktig at branndører og nødutganger testes med jevne mellomrom for å se at de fungerer som de skal.

  • Alle branndører skal ha en godkjennelse festet på innsiden av døren
  • Dørene skal også være helt tette og ikke holdes oppe av kiler eller andre fremmedlegemer
  • Branndørene skal være lukket for å forhindre at brannen sprer seg, men de skal ikke være låst slik at man enkelt kan komme seg fra et rom til et annet ved evakuering uten behov for bruk av nøkkel
  • Brannportene skal kunne lukkes helt igjen
  • Dørpumpene skal fungere optimalt slik at dørene går i lukket posisjon

Eldre brannslanger

Vann er et godt slokkemedium for de fleste type branner og fordelen er at man ofte har ubegrenset mengde vann å slukke med.

Eldre brannslanger har større fare for å slå lekk og bli ødelagte. I tillegg er det ikke sikkert at de har like god effekt og styrke som en nyere slange.

Derfor er det viktig å jevnlig kontrollere at slangene fungerer slik de skal og ikke er utsatt for lekkasjer eller frakobling av vanntilførsel.

Det er også viktig sjekke om brannslangene er hensiktsmessig plassert i forhold til hvor de er tenkt å brukes.

Slokkeutstyr – dårlig plassering og lav effekt

Sjekkes ikke plassering eller effekten av brannslukkingsapparatet kan man miste mye tid ved en eventuell brann. Dette kan bidra til større skader enn nødvendig.

Slokkeutstyret skal være tilpasset brannen som en kan forvente vil oppstå i det området hvor apparatet er plassert. Med dette menes at brannslukkingsapparatet må være tilpasset bruksområdet.

Det kan være stor forskjell på slokkeutstyr når det kommer til innhold og effekt og i hvilke situasjoner de er ment å brukes. Derfor er det viktig at det riktige slokkeutstyret er plassert klart på for bruk slik at de raskt kan brukes i de rommene og situasjonene de er ment til å brukes.

Rett plassering kan ha stor effekt på tiden det tar å slukke en brann.

Risikoevaluering

Når alle ovennevnte risikofaktorer er kartlagt og risikoanalysen og risikovurderingen er gjennomført har styret bedre grunnlag for å ta gode beslutninger for hvilke tiltak som skal settes i gang.

Når evalueringen er gjennomført og det er gjort en vurdering av sannsynlighet og konsekvens så kan styret gå i gang med å utarbeide de konkrete tiltakene.

Disse utføres som oftest i en samlet kontroll, kalt brannkontroll.

Du kan lese mer om brannkontroll her.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr