Brannvern for borettslag og sameier

En grunnleggende faktor for godt brannvern er å vite hvilken risiko bygget og eiendommen har. Brannvern i et trebygg har eksempelvis helt andre utfordringer enn brannvern i et murbygg.

Driftshjelp leverer alt innenfor brannvern for borettslag og sameier. Vi utfører en risikovurdering og samarbeider med fagkyndige eksperter som bistår med krevende service- og brannkontroller.

Hvem har ansvar for brannsikring i borettslag og sameier?

Både i borettslag og i sameier er det styret som har ansvar for brannvernet på eiendommen.

For å kunne gjennomføre arbeidet med brannvern må styret gjennomføre en risikoanalyse med kartlegging av hvilke og hvor mange brannulykker som kan oppstå.

Dette er et stort ansvar, men dersom styret har gode brannvernrutiner kan dette øke tryggheten for beboere og redusere driftskostnadene for sameiet eller borettslaget.

Ut fra risikoanalyse og kartlegging skal styret både fastsette tiltak som kan forebygge og minske risikoen for at skader eller brann i det hele tatt oppstår, og iverksette tiltak som kan minske skadeomfanget dersom en ulykke eller brann likevel skulle inntreffe.

El- og brannsikkerheten i bygningene på boligeiendommen skal ivaretas via et internkontrollsystem som overholder alle forskrifter og lover for sikkert brannvern.

Styret skal også benytte risikovurderingen for å finne tiltak som kan redusere risikoen for at brann oppstår og tiltak som kan redusere risikoen når brann faktisk oppstår.

Denne risikovurderingen bør oppdateres med tiltak løpende og helst hvert år, men skal minst oppdateres hvert 4 år.

Styrets ansvar inkluderer blant annet:

 • Å forebygge brann ved å holde bygget og tekniske installasjoner i god stand.
 • Å sørge for åpne rømningsveier slik at evakuering for alle beboere kan gjennomføres uten hindringer – også for de som ikke kan komme seg ut på egenhånd.
 • Å sørge for at innkjørsler og interne veier ikke er blokkert for brannbiler. Brann og redningstjenestene skal kunne komme til og enkelt parkere.
 • Å sørge for at beboere både har varslingssystem og slokkeutstyr som fungerer.

Hovedformålet med brannvern er ivaretakelse av beboernes sikkerhet, slik at de alltid føler seg trygge der de bor.

Dette tar Driftshjelp på alvor.

Beboers ansvar for brannvern i egen bolig

Det er ikke styrets ansvar å sørge for brannsikkerheten i hver leilighet. Det er den enkelte beboers ansvar.

Likevel er det viktig for styret å huske på at de har ansvaret for å informere og kommunisere til beboere om at de må ha fokus på brannvern og god brannsikring. Det gjelder ved installeringer og monteringer eksempelvis av elektriske anlegg, men også at de skal være godt forberedt med brannslukkingsapparat og røykvarsler i flere rom i tilfelle brann skulle oppstå.

Det kan også gjelde så enkle ting som å ikke gå ifra stearinlys når beboer forlater leiligheten, og huske å sku av belysning når man er bortreist.

Beboers ansvar inkluderer blant annet:

 • Dokumentert service og vedlikehold eller kontroll på anlegg i egen leilighet
 • Å følge bruksanvisning for sikker montering av elektriske artikler
 • Å gjøre seg kjent med beredskapsplanen og rømningsveier for boligeiendommen
 • Å ta forhåndsregler og passe på at det ikke oppstår gasslekkasjer dersom boligen har gasskomfyr eller lignende

Hva skjer dersom brannvern ikke følges opp?

Brann er en alvorlig trussel for liv, helse og verdier.

Sitter du i styret? Da har du også et personlig ansvar

Dersom brannvern ikke følges opp etter forskrifter og regler kan alle i styret risikere straff hvis en brann inntreffer.

Har styret mottatt varsler om feil og/eller mangler som utgjør risiko eller brannfare, men ikke har fulgt opp varslene kan styreleder og styremedlemmer bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder dersom det ikke er utarbeidet nødvendig dokumentasjon på arbeid med brannvern for å sikre boligeiendommen.

Erstatningsansvar ved brann er ofte kostbart og kan få store konsekvenser for styreleder og styrets medlemmer.

Ta arbeidet med brannvern på alvor og søk hjelp dersom du sitter i styret og ikke vet hvordan arbeidet bør håndteres.

Hvordan ivareta ansvaret for brannvern?

Gjennomfør en risikovurdering

For å kunne ivareta ansvar med brannvern må styret gjennomføre en risikoanalyse. Da må de kjenne til eiendommens risikomomenter. Risikomomentene må kartlegges og analyseres slik at styret kan forstå hvor alvorlig risikoene er.

Hvert borettslag og sameie har sine særegenheter og noen bygg har spesielle behov. Det er det viktig å ta hensyn til ved risikovurderingen.

Det er flere risikofaktorer som må vurderes for å opprettholde god brannsikring på eiendommen.

Eksempler på risikoer som kan skape brannfare:

 • Sikringsskap
 • Brannfarlig materiale
 • Pyromaner
 • Avfallsbeholdere og kontainere plassert ved bygg
 • Heissjakt
 • Varmtvannstanker i fellesområder
 • Elektriske anlegg i tekniske rom
 • Grilling på balkong

Risikoer når en brann har oppstått:

 • Plassering av avfall i fellesområder og blokkering av rømningsveier
 • Oppbevaring på- og bruk av brannbalkong
 • Låste branndører og defekte dørpumper
 • Eldre brannslanger
 • Slokkeutstyr – dårlig plassering og lav effekt

Du kan lese mer om risikofaktorer og risikoanalyse her.

Risikovurderingen bør oppdateres løpende og helst hvert år, men skal minst oppdateres hvert 4 år.

Hvordan gir risikovurderingen god brannsikring?

Risikovurdering alene gir ingen bedring i brannsikkerheten.

Det hjelper ikke å ha en flott og gjennomarbeidet risikovurdering dersom styret ikke iverksetter tiltak for å redusere risikoene som er avdekket.

For god brannsikring skal styret sørge for at tiltak som kan redusere risiko gjennomføres.

Hvis sikringsskapet har feil, må feilen utbedres. Er rømningsveiene blokkert, må blokkeringen fjernes. Er brannslangene lekk, så må de byttes ut. På denne måten må styret arbeide seg gjennom alle risikofaktorene som er oppdaget og sørge for at feil og mangler rettes opp.

Risikovurdering er et redskap som gjør styret bedre rustet til å utføre god brannsikring ved å iverksette konkrete tiltak som reduserer fare for at brann skal oppstå, og som kan begrense konsekvensene dersom en brann skulle oppstå.

Med mange års erfaring og engasjerte medarbeidere vet vi i Driftshjelp hvordan brannsikre bygg.

Vi kan bistå styret både med utarbeidelse av risikovurdering, fastsettelse av tiltak og gjennomføring av tiltakene.

Ved en brannkontroll utført av Driftshjelp sørger vi for blant annet:

 • Sjekk av rømningsveier
 • Sjekk av brannslanger
 • Sjekk av brannslukkingsapparater
 • Sjekk av røykvarsler og røykdetektorer
 • Kontroll av branninstruks

Her kan du lese mer om brannsikring og hvilke tiltak som settes i gang på en brannkontroll utført av Driftshjelp.

Godt brannvern kan føre til lavere forsikring

Det er ikke alle boligeiendommer som har en fullstendig oversikt eller kontroll over brannvernsrutiner.

Derfor risikerer mange sameier og borettslag å betale større forsikringspremie enn det som i utgangspunktet er nødvendig.

Tar styret i borettslaget eller sameiet styringen kan de få mer kontroll og unngå for stor forsikringspremie.

Lavere risiko – lavere premie

Godt utført og dokumentert brannvern kan gi lavere forsikring. Styret i sameiet eller borettslaget kan dokumentere ovenfor forsikringsselskapet at de har jobbet med tiltak som gir lavere risiko for at brann skal oppstå, og lavere risiko for store skader dersom brann likevel skulle oppstå.

Når risikoen for skader er lavere, betyr det at risikoen for at forsikringsselskapene må betale ut erstatning også er lavere. Da kan forsikringsselskapene gi lavere premie.

Få full oversikt med fagkyndige

Det kan være en stor fordel for styret å la en fagkyndig lage en fullstendig oversikt med all dokumentasjon av brannvernskontroller utført på boligeiendommen. Dette for at forsikringsselskapet skal kunne gjøre en god vurdering og et anslag av risikoen for skader

Driftshjelp gir styret all nødvendig dokumentasjon

Driftshjelp dokumenterer brannvern og brannkontroller og lager i tillegg en dokumentasjon på nivå og mengde av verdier som bør forsikres. Dette innebærer blant annet å dokumentere hvor stor eiendommen faktisk er.

Driftshjelp kan håndtere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og kan se over all dokumentasjon i forbindelse med tidligere og nyere brannvernkontroller. Ved behov innhenter vi manglende eller ny dokumentasjon.

På denne måten har vi et optimalt utgangspunkt som vi kan benytte til forhandling med forsikringsselskaper slik at forsikringspremien kan beregnes på riktig måte.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en risikoanalyse og brannkontroll inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr