Byggeklosser for optimal brannkontroll - vaktmester i Oslo

Brannkontroll

Vurdering av brannrisiko alene gir ingen bedring i brannsikkerheten. Styret må også iverksette konkrete tiltak for å redusere risikoene som er avdekket.

Dette gjøres som oftest med en intern brannkontroll.

Ønsker dere hjelp med gjennomføring av brannkontroll? Med mange års erfaring vet Driftshjelp hvordan vi brannsikrer bygg. Vi utfører både sjekk, kontroll, utbedringer og brannsikrer det som kan brannsikres raskt.

Hva er brannkontroll?

Ut fra risikoanalysen som er steg nummer 2, skal styret gjennomføre det tredje og siste steget i arbeidet med brannvern, nemlig brannkontrollen – som innebærer å lage en plan med konkrete tiltak.

Eksempel på tiltak kan være utbedring av feil dersom noe er galt med sikringsskapet. Er rømningsveiene blokkert, så må blokkeringen fjernes. Er brannslangene lekk, så må de byttes ut.

Under en brannkontroll må styret jobbe seg gjennom alle risikofaktorene som er oppdaget – og sørge for at feil og mangler rettes opp.

Med mange års erfaring og engasjerte medarbeidere vet vi i Driftshjelp hvordan vi brannsikrer bygg.

Vi kan bistå styret både med utarbeidelse av risikovurdering, fastsettelse av tiltak og gjennomføring av tiltakene.

Hva sjekkes på brannkontroll utført av Driftshjelp?

En brannkontroll utført av Driftshjelp er ikke bare en kontroll. Vi utfører også tiltakene som trengs for god brannsikring.

Vi utfører både kontroll og konkrete tiltak

Vi utfører ikke bare en enkelt sjekk. Vi utbedrer og brannsikrer også det vi raskt kan utbedre. Ved større og kostbare feil eller mangler som ikke kan utbedres på stedet, lager vi en liste og gir et prisoverslag på utbedringene.

Brannkontroll

I en ordinær brannkontroll har vi først og fremst fokus på tiltak som er viktig dersom en brann faktisk oppstår.

Under brannkontrollen sjekkes og vurderes alt av røykdetektorer og slokkeutstyr som brannslukkingsapparater i fellesarealer. Vi utfører inspeksjon og ettersyn av fellesinstallasjoner som sprinkelanlegg, brannalarmsystemer, felles slukkeutstyr og røykventilasjon.

Brannsikring

Driftshjelp utfører brannsikring ved å sjekke alle brannslukkere, skifte gamle og defekte brannslukkere, sikre at røykvarslere fungerer som de skal og at monteringen og plassering er optimal. Vi sikrer at rømningsveier er farbare og at de har god, synlig markering.

Vi kontrollerer at fellesområder har oppdatert og brukervennlig informasjon, branninstrukser på veggene og andre steder der det er nødvendig med god informasjon om brannsikring for beboerne.

Nedenfor kan du lese mer inngående om hva vi sjekker og utfører av tiltak under en ordinær brannkontroll.

Sjekk av rømningsveier

Under en brannkontroll er det viktig å gjøre en vurdering av- og sikre alle rømningsveier. Dersom det skulle oppstå en brann må man kunne evakuere raskt. Da er det viktig at eiendommen har frie rømningsveier.

For god brannsikring gjør vi dette:

 • Vi sørger for å fjerne ulike blokkeringer som:
  – Barnevogner i oppgangen
  – Oppbevaring av møbler på brannbalkong
  – Søppel
 • Vi sjekker at dørpumper fungerer som de skal
 • Sjekker at brannstiger og brannvinduer ikke er blokkerte
 • Passer på at rømningsdører ikke står låste
 • Sørger for god skilting og markering av rømningsveier og at lysskilt fungerer

Sjekk av brannslanger

Under en brannkontroll utfører sjekk av brannslanger på eiendommen og gjør en vurdering av ulike faktorer ut fra hvilket risikoobjekt de skal beskytte.

For god brannsikring utfører vi:

 • Test av funksjon
 • Test av lengde og kvalitet
 • Sjekk av trykk og spredning på vannstrålen
 • Kontroll av at slangene er plassert på angitt plass
 • Sjekk av at slangene er uhindrede, synlige og at bruksanvisning enkelt kan leses
 • Utskift av eldre morkne brannslanger
 • Kontroll av at vannet er slått på og at stoppekranen ikke er stengt

Sjekk av brannslukkingsapparater

Andelseier eller seksjonseier skal jevnlig teste eget brannutstyr og melde fra ved eventuelle feil.

Vi tar hånd om periodisk brannkontroll og brannsikring for alle felles slukkingsapparater.

For god brannsikring utfører vi:

 • Datosjekk – utskifting av eldre brannslukkingsapparater
 • Sjekk av nivå på innhold – eksempelvis skum-nivå i brannslukker
 • Sjekk av plassering – at brannslukker er tilgjengelig og godt synlig
 • Sjekk av bruksanvisning – enkel og lett leselig bruksanvisning
 • Kontroll av at det ikke er skader på brannslukkingsapparatet
 • Sjekk av låsmekanisme på apparatet tilfelle sabotasje
 • Vending av apparat (gjelder for pulverapparater)

Sjekk av røykvarsler og røykdetektorer

Tidlig varsling kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Ved brann er det derfor viktig at alle beboere varsles så tidlig som mulig.

Et tiltak som er med på å sørge for tidlig varsling er at alle beboere har røykvarslere som fungerer.

Ved brannkontroll sørger Driftshjelp for at alle brannvarslingsanlegg i fellesområder som trapper og kjellerrom fungerer som de skal.

For god brannsikring utfører vi:

 • Sjekk av at det er montert opp fungerende røykdetektorer og røykvarslere i hver etasje i alle fellesrom
 • Sjekk av lydnivå – alle beboere skal tydelig høre røykvarslerne
 • Kontakter leverandør av anlegg for service – sameie eller borettslaget har ofte egen serviceavtale for felles røykdetektorer
 • Sikrer rutine for sjekk – avhenger av type anlegg og leverandør. Noen anlegg er koblet direkte til brannvesenet
 • Sjekk av at brannvarslere faktisk vil varsle beboere i bolig med spesielle behov ved brann

Kontroll av branninstruks

Under brannkontrollen er det viktig å vurdere og sjekke at alle branninnstrukser er gode. Forståelige, klare instrukser er veldig viktig for at beboere raskt skal skjønne hva de skal gjøre og hvor de skal gå i tilfelle brann.

Tiden er knapp, og med en god instruks kan man reagere raskt.

Ved brannkontroll sjekker vi:

 • At instruksene er enkle å forstå og lese
 • At de er plassert strategisk og der de er synlige i fellesområdene
 • At instruksen inneholder nødvendig informasjon med telefonnummer til brannvesenet
 • At den har godt beskrevet oppmøteplass for beboer
 • At instruks gir god orientering for rømningsveier

Annet vi kontrollerer under brannkontroll

I tillegg til de ovennevnte kontrollene sjekker vi også:

 • Brannskiller for kabelgjennomføringer, rør og ventilasjon
 • At det er god tilgjengelighet for brannvesenet
 • P-hus og garasjeanlegg for å sikre rømningsveier og godt brannvern

Brannsikring og brannkontroll er en kontinuerlig prosess og må vi følges opp hele tiden – i alt arbeid som utføres på boligeiendommen.

Alt vi utfører av arbeid dokumenteres, analyseres og forbedres ved behov.

Få bedre brannvernsrutiner med brannkontroll fra Driftshjelp.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står brannvern og HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en risikoanalyse og brannkontroll inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr